Algemene Voorwaarden voor https://www.corebethguitarshop.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van https://www.corebethguitarshop.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Corebeth Guitar Shop . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Corebeth Guitar Shop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Corebeth Guitar Shop.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Corebeth Guitar Shop te mogen claimen of te veronderstellen.

Corebeth Guitar Shop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Corebeth Guitar Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://corebethguitarshop.nl op deze pagina.

 

Algemene Voorwaarden voor reparatie en modificatie werkzaamheden.

  1. Aanbieden en acceptatie van aangeboden werk

Het aannemen van werkzaamheden uit te voeren door Corebeth Guitar Shop gaat vooraf door wederzijdse toestemming en acceptatie. Bij werkzaamheden aan instrumenten kunnen altijd kleine risico’s aanwezig zijn m.b.t. cosmetische beschadigingen tijdens werkzaamheden.

In het geval van bijvoorbeeld het vervangen van een topkam of herfret is er een reële kans dat kleine zichtbare sporen worden achtergelaten. Corebeth Guitar Shop zal alles doen om dit te voorkomen en de hoe klein ook de risico’s aan de aanbieder toelichten. De aanbieder van het werk dient zich hiervan bewust te zijn en het risico te accepteren.

Corebeth Guitar Shop behoudt zich het recht voor aangeboden werk te weigeren.

2. Werkzaamheden en risico’s

Ongelukken kunnen gebeuren helaas, Corebeth Guitar Shop werkt veilig en met professioneel gereedschap. Indien er een ongelukje toch onverhoopt gebeurt dan zullen wij er alles aandoen om eventuele schade onzichtbaar te herstellen. Dit heeft betrekking op elke lakschade, constructieschade of cosmetische schade die om welke reden dan ook kan optreden, dit is tevens de grens van verantwoordelijkheid van Corebeth Guitar Shop.

Corebeth Guitar Shop is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van uw gitaar als gevolg van brand, diefstal, overstroming, transportschade of enige andere gebeurtenis waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen.

3. Garantie op reparaties en modificaties

Voor alle reparatie werkzaamheden geldt een garantie van 90 dagen. Bent u niet tevreden over een reparatie of modificatie dan heeft u binnen 90 dagen de gelegenheid dit aan te geven. Na het verstrijken van dit termijn nemen wij aan dat u tevreden bent vervalt onze verantwoordelijkheid.

Als u binnen de garantieperiode aangeeft niet tevreden te zijn over de uitgevoerde werkzaamheden kan eventueel een restitutie worden gegeven, in alle redelijkheid met inachtneming van de kosten van onderdelen, materialen en verzending.

Restitutie wordt echter niet gegeven totdat Corebeth Guitar Shop de mogelijkheid heeft gekregen het instrument te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen of herstellen.

4. Modificaties / Customising

Modificeren / customising werkzaamheden kunnen waarde devaluerend zijn voor vintage instrumenten. Ook kunnen eventuele bestaande fabrieksgarantie na aanpassing komen te vervallen. De aanbieder dient zich hiervan bewust te zijn, Corebeth Guitar Shop zal hierin voor zover er relevante informatie is de aanbieder altijd informeren.

Het accepteren van het aangeboden werk gaat in wederzijds overleg en eventuele risico’s van ingrijpende aanpassingen zoals bijvoorbeeld routen van pick-up ruimte wordt besproken en geaccepteerd door de aanbieder.

Voor het (speciaal) bestellen van onderdelen en/of accessoires kunnen wij om een aanbetaling vragen om de kosten van de bestelling te dekken.

Corebeth Guitar Shop werkt met een aantal vaste leveranciers van onderdelen binnen Nederland maar ook elders in Europa levertijden kunnen variëren van 2 to 5 leverdagen.

Tevredenheid m.b.t. de geleverde modificatie en in het bijzonder in de vorm van het begrip ‘tone’ en het voldoen aan de verwachtingen vallen niet onder verantwoording van Corebeth Guitar Shop. Het begrip ‘tone’ is zeer individueel en van veel factoren afhankelijk. Met name pick-ups worden speciaal besteld als custom order en zijn daardoor niet retourneerbaar. Uiteraard in het geval ondeugdelijkheid of niet functioneren zal Corebeth Guitar Shop dit naar tevredenheid herstellen/vervangen.

5. Betalingen van de geleverde service

Bij grote reparaties/modificaties vragen wij een aanbetaling van 50% van de geschatte reparatiekosten. Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u van ons een factuur voor de uiteindelijk gemaakte kosten.

Als er zich onverwachte problemen voordoen, overleggen we de opties voordat de reparatie/modificatie wordt uitgevoerd. Betaling van de kosten voor reparatie en/of modificatie dient te worden voldaan voor retournering van uw instrument. Een instrument wordt niet geretourneerd voordat de nota volledig is voldaan. In het geval van een niet betaalde nota, waarbij het instrument door ons in bewaring wordt gehouden, vervalt na zes maanden na factuurdatum het eigendomsrecht van het betreffende instrument en kan door de klant geen aanspraak meer worden gemaakt op het instrument.

6. Verzending

In principe werken wij liever niet met verzenden en retourenen van instrumenten. Er is een dermate groot risico op zoekraken/beschadigen tijdens transport door derden dat we liever het instrument op onze lokatie aangeboden krijgen. Dit heeft tevens het voordeel dat meteen optisch het instrument voorafgaande aan de reparatie / modificatie beoordeeld kan worden.

Binnen de regio IJssel en Lekstreek kunnen we eventueel een haal en breng service aanbieden die kosteloos is.

Mocht je toch je instrument willen opsturen doe dit dan zeer zorgvuldig en verpak hem goed. Bij ontvangst zullen we het instrument bekijken en eventuele gebreken meteen melden zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan.

Retourzending van ons naar u worden verzekerd verstuurt.